Lontar Sesana Slokantara

Lontar : Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali
Ring Denpasar
Judul Lontar : Sasana Slokāntara
Ukuran Lontar : a) Panjang : 40 cm
b) Lebar : 3,5 cm
c) Tebal : 46 lembar
Asal Lontar : Griya Kanginan, Sibetan, Karangasem
Tanggal Ngetik : 11 Mei 1990
Sane Ngetik : I Made Sudiarga

1b. Iti Sasanā Slokāntarā, bwat Brahmācari.
Brahmānowih manusyām, adityowapi tejasah, sirowih sarwwā gatesu, dharmmā satyawa mutamam.
Kalinganiā, dharmmā rěngěn de sang mahyun wruha ngkawisesāning janmā, yan manusyā tan hanā lewih kadi brahmānā ngaraniā, sang kumawaksākěn kabrahmācāryan, tigā lwirniā, ndya nihan, haně śuklā brahmācari, hanā sawalā brahmācari, hanā Trěsnā brahmācari, sirā Brahmānā ngaranirā, sirā lěwih sakeng manusā janmā.
Śuklā Brahmācari ngaraniā, tan parabi sangkan rare tan manju tan kuning sirā, adyapi tkaning wreddha tuwi, sirā tan panugcapā rabi sangka pisan, mangkanā Brahmācari ngaranirā yan sirā śu ..
2a. kla Brahmācari.
Sawalā Brahmācari ngaranirā, marabi pisan, tan parabi muwah, kunang yan kahalangan mati stri nirā, tan parabi muwah-muwah sirā, adyapi tkā ri kapati nirā, tan panucapārabhyā sirā, mangkanā sang Brahmācari ngarannirā, yan sirā Sewalā Brahmācari. Trěsnā Brahmācari ngaranirā, marabi papat, anghing inganannia, tan parabi muwah, siapa kari pinakā darsaneng lokā samā ngkanā, Sanghyang Rūdrā pat dewi nirā, ndhya ta luwir dewi nirā, Umā, Ganggā, Gori, Dūrggā, na tang dewi Catur Nagini, tiniru de sang Trěsnā Brahmācari, ndan wruha ta sireng kālā desaning stri sanggamā, mangkanā krama nirā sang Brahmācari sowing-sowang.
2. Bwat Pūniādānā.
2b. kunang ikā yan tejā tan hanā kadi tejā Sanghyang Ngādityā, sirā ta wisesā ring lokā.
Kunang yan ring sarwwā gatraning sarirā, tan hanā kadi sirā, wisesā ring lokā, kunang yan ring sarwwā gatraning sarira, tan hanā kadi sirā wisesā.
Mangkanā ikāng dharmā tan hanā lewih kadi kasatyan, yekā uttamaning lokā.
Titedasāgunam dānam, grahane desāmawacā, kadyāgante sahasrani, anantam yugantěkāle.
Kālinganiā, yan Purnama Tilem, kālā sādhujanā manganakān pūniādanā, tunggal mulih sepuluh ikā de Bhatāra , kuanng yan candra grahana, kālā sang sadhu manganaken pūniā dhana tunggal mulih status, ikā de bhata…
3a. rā. Kunang yan tan pakāla, sang sadhu manganaken pūniādanā, tunggal mulih, sayu ikā de bhatāra.
Kengětaknā de sang mangungsi kapradhanān ikā.
Samā nia brahmāno dānam, dwi gunam brahmāwandusu, sahasra gunitam wipre, anantā weda parage.
Kālinganiā deyā sang sadhu manghanaken puniā dhanā, yan maweh dānā ring samāniā, janmā tan kadang sang brahmāna, tan ring sang panditā, tan hanā tapā brataniā, yan pawena pūniā danā, ikāng tunggal mulih tunggal de Bhatāra , kunang yan kadang sang brahmāna, ikāng wehana danā, de sang sadhujanā ikāng danā tunggal mulih ta ya rwa, muwah yan sang brahmāna sirā wineh danā, ikāng tunggal mulih sayuh de Bhatāra , kunang yan sang bra…
3b. hmānā wedā parāgā sirā waneh danā, ikāng danā tunggal mulih tan pahingan ikā de Bhatāra.
Brahmāna weda parāgā ngaranirā, sang brahmāna,
Sang wruh ring weda śastrā paripurna.
Bincibyām dyapitadānam, śuddayā sāhitangkrětam, mahāpalem mawatnotām, niāndodhangku rabijyawat.
Kālinganiā , ikā sang sadhujanā, yan sirā maweh pūniā danā, yadyapi akdikā tuwi, paweh nirā ikāng danā, magawe sukāning manah ikāng dinanan, maka kāranā suddhā ningati sang maweh danā, suddā ngaraniā hning, mamangguh ikā pahalā mageng sang maweh pūniā danā, kadyangganing winijining waringin tunggal maletik ta ya wkasan iningu pwa yen numadhi ta, ri wkasan, sangsaya…

4a. magěng, atěhěr pinakā pangěbaning wwang, wnang ta yen ungsi ring janā kanistā madyotama, mangkanā tang pūniādanā, yan akdik yan dinuluran manah suddā, ageng phalaniā, de Bhatāra anantā dānam datewa, ditanam rosamā m sritah, trenawagni patohyagneh, sahdoneyasabhagnāda.
Kālinganiā, hanā pwekāng janā tan paingan ikā genging pawehnia ring sang panditā, sakweh sang brahmāna winehnia danā, salwiring danā mulya, ndan ta ya denia weh, kaworan tan ya budi rosa, rosa ngaraniā, geleng ngambek amengkel srengen angers asengit agalak, irikang winehnia danā, kumrut alisnia tan tuhu pūniā danā ngaranika, ring denia ngeman…
4b. lwangi drěwyanikā, ningniā ah arah malawas drewyā tan mulih muwah kami, ikāng danā yan mangkanā, danā bhagnā ngaraniā, ndan tan pakarya, yasa danā dinamelnia, mapa ta padhaning danā yan mangkanā , kadyangganing dukuh aking sagunung, katiban ta ya apuy sakukunang, ri wkasan murub ikāng suket aking sagunung, dadi bhasmi bhūtā ta pasesa, mangkanā ikāng danā sagunung ilangā ta yā dening srengen sakukunang, saksepania ilang ikāng danā yang kaworan buddhi krodhā, matangyan aywā kahoran halā ikang ambek, yan mahyun gunaweyang pūniādhana.
3. Bwat Magawe Sumūr
Kupām sātādweparamam saropi, sarām sadweparamopi yadnyā, yadnyā satadwe paramopiputrāh, putrā …
5a. satādwe paramopi satyam.
Kālinganiā, hanā pwekāng wwang magawe sumur satus, alah ikā dening magawe talangā tunggal, lewih ikāng magawe talagā tunggal. hanā pwekāng wwang magawe talagā status, alah ikā palaning dening magawe yadnyā pisan.
Atyantā lewihing gumawayaken yadnyā, kunang ikāng wwang magawe yadnyā ping satus, alah ikā phalaniā dening wwang manak anak tunggala, yan anak wisesā, kālinganiā ikāng manak-anak katah lewih phalaniā, muwah ikāng mawka status, alah dening kasatyan, sangskepaniā lewih phalaning wwang satya, ya ta matangniān sang sadhu, aywā ta satya ring brata, muwang ring wacana, mangkanolahenikā.
Nasti satyat paroh dharmāh, na nretat pa …
5b. takoparām, tri lokāsca i harmasyat, tasmat satya na lopayet. Kālinganiā tan hanā dharmā lewiha sangkeng kasatyan, matangnia aywā lupa ring kasatyan ikāng wwang.
Tirryak danāgunām papām, manusya satamewacā, prabodesa sahasranam, anantemuni dewayoh.
Kālinganiā, ikāng wwang madwā-dwā ring triyak, pada setahun kapapaniā.
4. Bwat Madwā.
Ikang wwang madwā-dwā manusā, satus tahun kapāpaniā.
Ikang madwā-dwā sang prabhū, seyu tahun kapāpaniā.
Ikang madwā-dwā ring sang panditā, mwang madwā-dwā dewa, tan pahingan kapāpaniā ling sanghyang Aji.
5. Bwat rupětandanā, lwir tumuting kātin.
Anityām yowanām rūpa m, anityam drewyā sabdayah, anityam pri…
6a. ya sang yogah, tasmat dharmmāt samā caret.
Kālinganiā ikāng kayowanan, muwang rūpa tan lana jatityā, ikāng kasugyang pasamuhani drewyā, tan lana ikā, mwah ikāng wwang amangan aturu lawan rabhinia, tan lana ikā matagnia ulahaknā dhamā janāka, tan angalaha-laha sāma-sāmaning dadi janmā, hning matakwana salwirning siněnggah dharmā, sasana, ring sang panditā, marapwa tan panmu papā, mangkanā kramania dadi janmā.
Athre grehani wārtthante, smāsane mitrā bandawah, sukrětan duskrětancewah, cayāwatanu gaccati.
Kalingnia ikāng mās pirak, ratnādi bhūsanā, salwiring drewe, tatan tumut ikā tkaning kapatin, ingania manděgibragrahā, riněbuting ranak putu buyut, yan salah idhe…
6b. pikang nganak putu buyut, dadi tukarya, dadi matyaning pinatyan.
Kunang ikāng nganak kadhang warggā, inganiā mandeging smāsānā, smāsānā ngaraniā, unggwaning ngasalah wangke, lwiring tumuting kapatin, ulah halā muwang hāyu, tumut ring ilanging prana, yanaalahikang ngalah yekatabeng narakā.
Yapwaning nghulah rahāyu, yekā tibeng swarggā, onggwaning pranā tumibā, yekā patibaniā, yan pajanmā ikāng prana tinuting halā muwang hāyu, yekā patyangan ngaraniā matangya ntakwanakna ring sang wruh ri kalinganika, etuding ngana, siněnggah upādesā ring sang panditā, mangkanā ling sanghyang Āji, ndya tang ingentas sakeng narakā, yan sang janmāniha.
6. Bwat patakā awak.
Hanā patwākara …
7a. Okliwām walawadikiluh, mangsitām kujiwangguh, mutri bhinostawadhirah.
Nipaton mattabhusūncā, rogakuk siwigantitkah, kanjah kunjan darekadhrek, hraswislesmaku netrako.
Ārthaniā, hanappata, nga, tan pananganaki.
Akāmarasa, nga, kuming.
Kliwā, nga, kding.
Walawadi, nga, stri tan stri.
Kilu, nga, wwang wlu.
Mangsi, nga, gembolan.
Unmattā, nga, edan.
Mitām, nga, mgni.
Busungandiniā, kujiwā, nga, bisu.
Angga, nga, jěngking.
Mutri, nga, beser.
Bhinostā, nga, lawir lambeniā.
Wani, nga, tuli.
Nimattā, nga, ayan.

an, gāngduhkā, yekā kawah ngaraniā, nguni-nguni ikāng wang kanděhan lari tan samā niā, tan ucapan ikāng tiyak kabeh tkeng trěsnā, taru, la…
Kusta, nga,udug.
Roga kuksi, nga, salwiring buddining peteng.
Wiganti, sangar.
Kanjanga, nga, wungkuk.
Anda, nga, wuta.
Ekadhreku, nga, picek sanunggal.
Hreswa, nga, cabuwa…
7b. 1, bahunia pingker, kunang, klekma, nga, umalen, tumbungan dinia, ika ta kabeh cihnaning saking kawah, tutug halania mukti naraka yamaniloka, tinibak di madhyapadha, ika tmah nia, matangyan ikang budhi saking iwiraning ahala tinggalakna, apan iki tmahning, hanangsara janma, hetunian sinang sara de sang yamarajadipati, mwah pajarangkwa ikang wwang keli dening buddi hala, sumangsara sama-samania mangdadi, kathamapi anangsara ring sang pandita, kahila-hilania, yadyan dewa tuwi, yan salah buddi nira pramada kurang yoga iki hala nira.
7. kadadin halaning buddi.
Dewanam narakam jantuh, jantuhkam, narakam pasuh, pasuhnam narakam mregah, mreganam narakam kagah.
Paksinam nara…
8a. kam wyalah, wyalanam narakam dhangstri, dhangstrinam narakam wisam, wisanam narakam marane.
Kalingania, ring kadadin yan kadresan halaning buddi, yeka janma keli ngarania, kadyangganing minyak kadresan banyu, sangsaya umingsori kaprakertinia, anghel ulihnia mareng dewata, yadyastun maliha, mareng manusa, meweh ika, wyaktinian anghel pingluhurnia, ring dewa hala, dadi manusa, manusa hala buddinia, matmah pasu, pasu hala buddinia, matmah hala pasu, ndya ta sregala, celeng, alpa pasu magalak, ring samania ng dadi, matmah ta ya mrega, ikang mrega hala buddinia, matmah paksi mwang mina, apan pada jatiniamlaja.
Ikang paksi mwang mina, hala buddinia ring samania ng dadi, matmah ta ya …
8b. ula, ikang ula magalak mamatyani, antyanta krurania, matmahan ta sira sihung mahakrura, mamangan samania ng dadi yeka matmah wisa, ikang wisa mamatyani janma gatinia, yeka kalakuta wisa jatinia, pinaka dasaring soring sor, yeka inajarekan tan patmah, inajaraken itipning kawah ngarania, anghing tunggal gawenia, rumaksa ring sedenging aprang, yeka donia, hana ri wateking prang, kunang de sang brahmana, sang bhujangga, sewa sogata, sakweh sang angulah kapanditan tan yogya sira tunggwanana, yan angamel kunang yadyan umulata maka karana maha, tan yogya juga yan mangkana, apan umilingi itip ning kawah ngarania, ling sang hyang aji, tan pangu…
9a. ningaha irika.
8. bwat amati-mati.
Ahingsa brahmacaryanca, suddama aharalagawam, asthenia mitipancete, yama rudrena disitah.
Kalingania, ulah sang brahmana, sang bhujangga, sewa sogata, gegen nitya-nitya de nira.
Ahingsa, ngarania, aywa amati-mati, kewala gumge tapa brata, apaning brahmacari, tiga lwirnia, sukla brahmacari sawala brahmacari, wnang ngangucapa masanget ring rabhi nira mwah ring nganak nira, maka dontan pacarani buddining nganak rabi, apaning nganak rare mwang astir, yan tan sangeten ing sabda, yawat hanasar pambekania, tan hana janma stri abenera, wilut atinia, hetunia baina ring ngulat muwang sabda, makado…
9b. n abenera ambeknia, amuhara kasatyanika, mangkana kramaning grehasta, away kapatemen tan ulaha, kunang ring wwang lyan aywa mangkana, yadyastun sihiyaha de sang pandita, sira juga mangalaha, nguni-nguni yan unguha de nira, mangkinta bogya lumawana galaknia, mangkana kramania, enjing-enjing madyusa sudda sarira, masurya sewana, majapa, mahoma, mahara legawa nagrania, adanganing minanganing, tan amangan asing dinalih camah, ring loka.
Kunang yang hana mangana, ikang dinalih camah de sang sudda kretha, tan brahmana sewasogata ngarania, janma tusca ngarania, yeka pataka, tan urung tumampuh ring kawah tmahnia. Asteya ngarania, tan anyolonga tanem-ta…
10a. nemaning parajana, tan amalinga drewyaning pare, tan akira kira halaning parajanma, yadyapi satwa tan ulaha, kunang yan sira dinalih dusta dening waneh, aywa tresaniri dalem hati, kewala hninga tuturira, ika brata ngarania, ling dhang acarya nguni, pawarah sanghyang rudra tinilarakning sanghyang aji, ageng temen phalania sang gumga brata sidanta.
9. Bwat darma sila rahayu.
Yodharma silojitamanarosah, widya winihona paropatapi, swadhara tustah paradhara warji, na tatra loka bhaya rastikascit.
Kanlingania, ulaha sang tapa, bhujangga, sewasidanta, dharma gaweyakna, sila nira rahayu pagehakna, aywa manabudi, jitakang ikang…
10b. mana, aywa matukar lawan pare, yeka rosa, ngarania, aywa-aywa katunan wadwa wruha ring sarwa sastra kabeh, tan kaputunganing patakwan ring sarwa gama pwa mana, sloka adinia, mwang pamahayuning rat, aywa pamanasi samania janma, yan amuwus madhura wacana, tusta dening swadhara, swadhara ngarania, rabi prihawak yeka hetunira wnang arabi papat.
Paradhara garjita ngarania, aywa maangen-angen strining pare, yeka donia yan mangkana, tan hana bhaya nira ring loka, kunang sira yan linara dening pare, tan sayogya dosa nira, kinkinen tan panakaduhkani manah uttama.
Anggucapi lara nira dhalem hati.
Yan angucap lara nira mtu ring sabda, kanista.
Yapwan amada…
11a. nin larania, nistaning kanista yan mangkana, ling sanghyang aji.
10. tan manglawaning halaning waneh.
Acirena parasya bhuyasam, wiparita twi ganarwyacatmanah, ksaya yuktimmupeksate kreti, kuruh tetat prati karamaniata. Kalingania, kreti ngaraning sang pandita, aywa sira manglawani halaning maweh lara ring sira, yadyana sadhya mamatyanana kuneng, tan walesana, ta halania, kewala gumega alara nira prihawak, majarekan tkaning lara, mwang prala ya, pilih masaning suruding urip nira, ya pinaka sopaning paratra, ambalaning manakeng siwaloka, anghing ikang gila mwang yukti-yukti juga gegehakna, muwang tapa brata sang wiku, yeka ksaya yukti, upeksa ngarania.
Hana pwekang dusta…
11b. manghala-hala ring sira, makanguni mamatyanana, tan wandyanmu upadrawa de nira, ya ta pamales nira, yeka pratika ngarania, balik ikang lara upadrawa, dewa danda irikang mangahala-hala, mapan pinaka bala lan kasiwa nanara, prabawa ning tapa brata juga, yekawas nanmu papa mageng ikang wwang dusta makarya ri duhka nira, mangkania karma nira, ri sang pandita.
11. Bwat Sasaning Ratu Jrih.
Pandita Jrih.
Bhuphala kosawa hanacamun, sangkirnna mantryan witah, rajare wyartito yudhan usamarenno na bhimado atah, deryya para kramastu galitah jiwa nindipaje, kliwanjanmadi pratibhawe mretyo rawandya itah.
Kalingania, e kita, ng ratu, kita bhupha…
12a. rumaksa ng bhumi, ita hananing bala kosawahana, tan pahingan kwehing mantri nira angiring sang prabhu, tka pwa sareng rana madya, maprang ta ya lawan musuh nira wkasan ta ya mamriha alayu, jrih ring panimbating sanjata ning musuh tumampuheng awak nira, ilang kahangkara ning ratu mapata, lwir nira yan mahuripa, byakta sira tininda dening rat kabeh, kunang ikang kadiran lawan kawiryan mwang kasuktira surud ngarania, tuwi sang hyang mretyu tan wandya ngalap ri urip nira, irika ta yan manjanma dadi kdi, mangkana kahila-hila ning janma ksatrya surud ring paprangan, walawadi tan ulaha nira.
Mangkana sang wiku, yan samurudaken tapa brata nira, kadi papa ning ratu mawdi ring musuhira, pada kramania.
12. Bwat Sasana…
12b. Ksatrya Mantri.
Singhakretih ranemadhye, strimadhye madhurangkasa, munima dhyetu tatwajnya, sah yunto nagaranggatah.
Kalingania, deya sang purusa, yan Madhya nikang rana, kadi singha rupaning galakira, tan hana katakut nireng musuh, kunang yan ring pasamuhaning stri, madhura wacana ujarakna, kunang ring pasamuhan sang pandita, wruha ta sira mangucapakna tatwa, hana pweka wwang mangkana, yoyga panampekan nagara.
13. Bwat kawnang juru rawos, mwah amuhara wera.
Sastrajnyah kusampanah, tatwa dharma parayanah, apaksa patamedhapi, dharmadhyakso nidiyate.
Kalingania, kang yogya aranana dhyaksa, e sang mahyun weruha. Sa…
13a. strajnya ngarania, tan hana kapanggungan nireng sastra gama kabeh.
Kulasampanah, ngarania, maruhur kawongania.
Tatwa dharma parayana ngarania, jnek sira ring kocapaning tatwa sanghyang dharma.
Mwah budi nira tan hana paksa pata ring para, yadyan kanan kadang sanak bapebu tuwi, yan anaka kuneng, yan dusta buddi, tan singatan de nira, yeka apaksa pata ngrania, yeka inajaraken dharma dhyaksa, wnang dhyaksa ling sang wruh yeki bhujangga sasana, ling sang pandita sasastrawan.
Surapsaraswati laksmi, saewam purusomatah, padhayanina cetangsi, ityetemakadha karanah.
Kalingania, ikang ngamuwara were ring dadi wwang, tiga luwirnia, ndya ta, sura ngaran twak, saraswati ngaran sang hyang aji…
13b. laksmi ngaranika, kasugihan, mas pirak, ika ta karana ning were munggwing citta, kunang yan hana wwang tan kataman were dening bhisania ngaji, dening twak, dening kasugyan mas piraknia, yeka purusa ngarania, yan hana wwang mangkana, byakta kinahyunaning jagat rat, ling sang hyang aji.
14. wnang linyok stri tan abener.
Karmasya wacanam waddi, pranama drewya raksane, strisu wiwaha kaletu, panceti natupatakam.
Kalingania, lima ikang tan amuharapaning lenyok, lwirnia, kawruhakna.
Ujaring sihoma paceh-pacehen.
Karaksahaning drewya, karaksaa ning anak rabi.
Mwah ring sadenging pasanggaman.
14a. Wnang lebokin mangkana.
Nadinanca latananca, strinanca kulajatih, yaditya sambawet mari, silaya ngkumadhambawet.
Kalingania, tiga ikang tan abener lakunia ring loka, lwirnia, ikang iwah, ikang udwan, ikang janma stri, yeka katlu wilut gatinia, yadin pwekang stri hana satya budinia, dadi ikang tunjung tumuwuh ring sila, sangksepania, tan hana ikang tunjung yan dadi tumuwuh ring sila, ling sang hyang aji.
15. bwat rupa lituhayu, tan paguna, uttamaning madhu, pehan.
Rupa yowana sampagnah, wilasa kulasambawah, widya inanasunante, nigance rawaking sukuh.
Kaligania, hana pwekang wwang antyanta pinuhaning rupa, lituhayu, mwang wayahnia yowa…
14b. na, lawan ika yinogyaken dening genging kakula nira, ndan teka ina ring sarwa sastra, tan hana aji kawruhniasa sabda sastra, kunang ikang wwang mangkana, tana alepika ri madhyaning sabha, paranika padania, kadyangganing kembang phalasa, abra dineleng sakeng doh, kunang yan inambung tan paganda, nahan ika padania.
Madhuwisa kusumebhyo jayate patyametat, mahisa rudira mangsat ksiramut padhyamanam, kamalammapisugandam karddamat tasyayonah, puruguna wisesane wajati premanam.
Kalingania, ikang madhu, antyante ring patyasa, ika ta umtu saking kembanging lalata ngapituwi, tathapinian suci, mangkana inkang pehan, umtu sakeng rudima mangsaning mahisa, tathapinia su…
15a. cyatisaya pathya rasa nika, mangkanekang tunjung, umtu sakeng latek tuwi, tathapinia sucyatisayeng sangandika mangkana sang purusa gughuna wisesa, tan maka pramaneng jati, mangkana ling sang hyang aji.
15. bwat uttama umtu saking nista, yogyalapen
Wisadawya mrettanggrabyam, amedyanapi kancanam, niccada pyuttama widya, stri ratna duskulanwapi.
Kalingania, ikang mretha, umtu saking wisa yogyalapen ikang mas umtu saking ngajrem awor purisa, yogyalapen sang hyang ngadisastragama, yan mtu saking wwang nica, yogyalapen, mangkanekang stri ratna, yadyan pakawongania, yogyalapen, ling sang hyang aji.
16. bwat pakaryaning wesya, mwang sudra. Entyajati.
Wesyo kresiwalokar…
15b. yyah ngoposasya bhretowretah, welotani gretopetah, welotani gretopetah, ksetra palota wesyaja.
Kalingania, karyaning wesya, masawah-sawah, rumakseng kang lembu, dumarana pari, maka sahaya wuluku, kahanania umungguh ring greha kanian, ksetra phalania ngarania, rumaksang sawah, yeka sasana wesya, ling sang hyang ngaji.
Braningranistu bhandekret, banijo padajatayah, kraya wikraya karyaso, sudrastuba, niajakramah.
Kalingania, karyaning sudre, adagangalar, madwal wli, kawredyaning ngartha donia, baniajekriya, yeka sudre sasana ling sang hyang ngaji.
Kunang ikang hentyajati ngarania, walu wilangnika, sor ja
16a. tyaneng rat, ling sang hyang ngaji.
Curnnakret surasutnili, jenaka kumbakarika, pranaagnah wetudhagdasca, tantuwarnasta candalah.
Kalingania, ikang nginajaraken asta candela ring loka, curnakret, adol apuh surasut, adol sajeng.
Nili adol jahum.
Kumbaka, adola dyun.
Pranaghnia, anjagal.
Dhatudhagda, apande mas.
Nejaka, amalanten.
Tantu warna, anggabag.
Yeka asta candala, ling sang hyang aji.
18. bwat angilangaken kalania, sangutha masalah karya.
Yewyatitah swakarmmabyah, parakarmopajiwitah, dwijatwa mawajanantah, wipra sudra radacaret.
Kalangania, yan hana wwang angilangaken kulania, mari angulahaken saga…
16b. wening tuwa-tuwania sowing-sowang, apan sira janma-janmotama ring rat, yapwan ilanga krama nira, yogya senggahen candala, yeka surudaken kasuda wangsan, ila-ila yan mangkana, dosa de tara, kadyangganing wwang masawita samania janma, wineh kawongan, patih, dmang, tumenggung, rangga, muwangdmak dadar, tan karenaning sang maweh kinarya tan mulya ikang nganugrahani, hana karika krodha sang maweh, tan hana karika bendu sang ngnugrahi, kakulan, guna, waryaning janma, mogha tan rena ri paweh sanghyang nganugraha, ring janma mangkana, mawas dadi tiryak, satya dhama bhatara kerodha ri wwang mangkana, yeka kaila-ilania ling sanghyang aji.
Nidako pinarah sadhuh…
17a. karma nindanna karayet, sadula sinnapadopi, trananca tunanaksayet.
Kalingania sang sadhujana sira sang wwang ngutama janma,yadyapi sira nirwana kasyasiha tuwi, agawe ta sira salah karya, salah idhep, taha tan mangkana sang wwang ngutama janma, iwa padania nihan, kadyangganing sadurla, tugel jarijania pisaningu ika mamangana dukut, nora juga mangkana prewretinia, apan angeting pinangania, kajanmania, mangkana ling sang hyang ngaji.
19. bwat sadhetatai, numitis manjanma.
Agni dawisadarsawo, sastra dyadhara tikaramah, pigunasta tratadrajnyi paweha, sadhetehya tatayinah.
Kalingania, agnida ngarania, wwang nganunwani nagara, yan dudu maka karanang prang, wwang nganunwani umah sang dewa sanghyang…
17b. wwang nganunwani umah sang pandita, yeki agnida.
Sastradya ngarania, wang angamuk.
Daratikram ngarania wwang amahudangris.
Rajapisuna ngarania, wwang ngangadonin tukar, makadi yan pisuna ring sang ratu, sang mantri, magawe ujar sangkaning desa ruga, salwiring ujar irsya, magawe kira-kira ring hala, tan tuhu asing wuwusnia.
Pisuna juga, wisar, makadi yan pisuna ring ratu, sang mantri, magawe ujar sangkaning dosa ruga, salwiring ujar irsya, magawe kira-kira ring nghala, tan tuhu saking wuwusnia pisuna juga. Wisada ngarania, wang angupas.
Arthawwa ngarania, wwang andeluh andesti, amemendem, anibani hala-hala, salwiring kriya hala, yeka sad atatayi ngarania, tan ulahaning janma, ikang ulah nem prakarya,tan unurung ika tumampuh ring naraka, kinia de bhatara ya, inarwaken pranania, dening wadake kingkara.
Nihan panjammania yan wuwus kinle ring ka…
18a. wah, siniratakning bhumi, kadi duk tinetek, pati ng samburat, tmahania, nihan kadadining wwang mangkana.
Jaloka janggamah papam, purisanang krimipapam, dirasti rupatadruwam, jagatnecca pada sgayet.
Kalangania, jaloka, ngarania lintah.
Janggama papi, ngarania, asing lamaku tan paidhep, tan patut awania nguni, aurang-murang anasar, ularagatel, adinia, kadyangganing kalabang, kalalupan.
Purisanang krimiscewwa, muwah kadyangganing anggating purisa, salwiring singgat.
Narasthing rupanamrupi, asing lumur lumaku tan pabalung, lumaku mawan dadania, kadyangganing wdik, kuricak, iris-iris poh, cacing, warya-warya, ityewamadi, salwiring kekeli keliking jagat, ya ta dadining mangula…
18b. haken, dahatairi ring loka, lewes pagawenia pataka, sumuruping tan parah, ling sanghyang nghaji.
20. Bwat dusta laksana, Agawe Hala Hayu.
Mukam padma dhalakaram, wacascandana sitalam, dredayangkartta sangyuktam, ityedurttata laksanam.
Kalingania, hana ta wwang mukania sumkar, kadya somyaning tarate mkar, wuwusnia matis, kadi tisning candana linepakning sarira, anisnisi, amanis-manisi ring wwang kahinan, kasyasih, nadan pinawan ikang ngati ri jro kadi kartta, kartta, ngarania, gunting, kadi landepa manganing gunting alania, tibaning irsya kumangres, anugel griwaning sadhu kasyasih, dahat anglarani padhania, kadi madhu mawor lawan racun, tuhuning ngamanis, halanika amatyani…
19a. yeka dusta laksana ngarania, saksat pawaking wisya kalakuta, yeka rupaning dasaring kawah, sangksepania, tan ulahaning janma paramottama ika, ling sang hyang nghaji.
Wayuwanca wredanca, akaroti subha subham, tasya kasya mawastayam, bhuktim pranopti janmani.
Kalingania, yan rare ikang ngagawe hayu, katmu phalania, ring janmantara rahayu, ri sadeging rare, kunang yan agawe hala, katmu ikang ngala ri sadengnian rare, kunang yan tengah tuwuh, ikang wwang ngagawe hayu, katmu ika phalania hayu, ri sadenging tengah tuwuh, kunang yan agawe hala, katmu ta ya ikang ngala, ri sedenging tengah tuwuhning janmania.
Mwah yan atwa ikang wwang ngagawe hayu, katmu ika phalania hayu, ri sadenging atuwa, kunang yan maga…
19b. we hala, katmu ta ya ikangnghala ri sadenging atuwa ring janmantara, mangkana wkasing gumaweyaken hala hayu, tan hana kaktiya, yawat katmu ring panjanmania, matangyan gawayakna juga ikang budhi rahayu, sangkan rare tkeng wreda maraning janmantara manmu bhagya sangkan rare tkeng ngatuwa, mangkana ling sanghyang aji.
21. Bwat mrega tan suka yan wehina mas, mwah wanara.
Trenakusa muditana kancane umreganam, phalataru muditanam ratnabih wanaranam, asurabhi muditananggan dibhihsukaranam nasabhapati naranantu priyantad wisesam.
Kalingania, ikang mrega, kidhang, manjangan, tan pinaka sukaning twasnia, ika yan wehana mas, mwang bhusana, ku …
20a. nang yan pinaka sukania, yan haneng alas, akweh dukutnia, hayu muwang ngalang-ngalang, ramban-rambanan, yeka jneking manahnia.
Mangkana ikang wanara, yan wehana sahananing ratna mulya, tan pinaka sukania ika, kunang yan umulati irikang mawahan, menduh pada matasak, yeka maweh sukania, mangkana ikang sukara, tan suka ika dening sarwa suganda, kunang ikang magawe suka ri twasnia, mangeme irikang pacaryan durganda, yeka manukani ri citania.
Mangkana ikang wwang dadi ika ri tan kinahyunan denika taha tan mamangkana, asing wiseksaning twasnia, yeka singit ing twasnia, hetuning janma wwang hana sor, hana wwang menak, hana kawula, hana tuwa …
20b. n, hana mudha, hana guna, hana wirupa, hana surupa, hana nmu hala, hana nmu hayu, hana manusa, hana satya, hana taru, hana lata, hana trena, irika ta katingalan ikang swarga, lawan naraka, mapa rupania, yan hana wwang antyanta wibhuh ring bhuminia yeka swargga ngarania, makadi nalih sang hyang indra, yan hana wadwa nira kinasihan, yeka saksat widhyadhari.
Yen hana bhujangga sang brahmana wedda paraga, tan katuna ning tatwa sarwa sastragama, yeka bhagawan wrehaspati ngaranika, muwah yan hana wwang wirupa, mudha kasyasih, gring.

21a. ta, pipilika, ikāng satumuwuh, yekā narakā, matangyan ikā ngulah rahāyu gaweyakna, marapwan tan kalebu ring maharorawa, sang wruh irikā yekā wruh ring dharmā rahāyu, yantan hanā budhi dharmā, inajaraken mahanirāya ngaraniā.
Norā, rayā ngaraniā, laku.
Tan lumakwaken dharmā, rahāyu kālinganiā, matangyan siněnggah hanā awan mareng kawah, nghing lakwanakna ikāng marga mareng swargā, ling Sanghyang Dharmā, ya tutur ngaraniā ling Sanghyang Ngaji.
22. Swarggācyuta, huwus amukti ring swargā, mwah turun ring manusā.
Surātwa mārogyā ratimawedyā, dewā surakti kanakasya lanam raja pryatwam sujanā prihatwam, swarggācyu swarggācyutta nangkilā cihnametat.
Kālinganiā, hanā inajaraken, swargācyutā…
21b. ngaraniā, wwang huwus amukti sukā ring swargā, dadi tiba, sangkang Indrālokā, tahatan mangka ikā , tuhuniā hanā inajaraken wayaniā, mangke lingěn, hanā sirā janmottama ring kulā, makādi yan sirā prabhū, sawakaning sang janmotama, yan sirā wibhuh, ageng kasugihanirā, dharmā budi ring kadi sirā, wruh ring kajanmāning manusā sowang-sowang malsing kahulā nirā ikāng kasyasih, mangampura ring tiwasing daśā daśi, pangebaning kapanasan, amayungi ring kodanān, lanā ngiwehā ring wwang kasemer, śakalor, sakidul, sakawetan, sakakulwan, anginaki budining wadwā, tan maweh laraning tanibalā, sawengkā de nirā, rahāyu pangucaping mosyan, makādi inalem budi nirā, de sang brahmāna, rěsi, sewā …
22a. sogatā, salwiring sang siněnggah panditā, ngastuti, kalungā lungā pocapanirā pinuji dening rat, tan pati-patyā māti-māti, tan pati-pati angdandha, yan tan sadosā, yan hanā wwang pinatya nirā, dinanda nirā, huwus sayogyā dosania, tlas dinulak de nirā, ring ngagamapremana, ya ta samā ngka katon, halaning kawula nirā, kaweyang dūstānia, de sang dharmādhyaksa, irikā ta iniban dhanda, sasedenging dosania, de sang rumaksa bhumi nirā, ananda tuwi sirā, tan tra saikang dinosā, apan sudharmā dhan pangdosa nirā ring wwang dūstā, yan hanā wwang mangkanā , yadyan matya sirā, tumut ikāng dharmā tumut ikāng dharmā, rahāyu, ri ilangnging panda nirā, mandadi muwah kotaman nirā, mancana ring prabhū, yan ring sang prabhū pradhanā ring bhumi, kunang. Nahan lwirning dadi nirā…
22b. Satwa ngaraniā, māwak wani, tan hanā siniringireng paprangan.
Arogya ngaraniā, tan kneng gring salawasing urip.
Rati ngaraniā, kinahāyuan dening rāt, dewā subhakti ngaraniā, apageh kabhakti nireng Bhatāra.
Kanakalabha ngaraniā, sirā pawakning kinasihaning ratu ikā cihnaning wwang mangulah pūniādanā, rahāyu dharmista, ring samā janā, yekā wwang sinangguh tiba sakeng swarggā, ling sang sujanā mangucap.
23. Wwang sinangguh mamukti kembang mas.
Mwah ratu akweh ujar.
Suwarnnā pusyā prětiwi, bhuktinanca twaronarah, upoyajnya śasurancā, krětā widyā priyambadah.
Kālingniā, ikāng wwang sinangguh mamukti kembang mas ring lemah, papat lwirnia, upayajnya ngaraniā, wwang wruh magawe upaya, wruh ring upayaning satru.
Sura ngaraniā, …
23a. wani ring samā ra, tan hanā padha nirā.
Krettiwidya ngaraniā, wicaksana ring ngaji sastragama, ta tan hanā kapungungan nireng sarwwā tatwa.
Priyambada ngaraniā, bahustri ratna, pada wagedhaniwi sang mahapurusa priya, irikā ta sang mahawruhi ring anggaśastrā yan hanā mangkanā kadadining wwang pradhanā mangulahaken, pūniā dharmā, pilih dadining wwang gumga tapā brata, ling sang sujanā angucap.
Wadānam bahuwakyanam, wacananing punah punah, jnana gamyanadustitah, nagrehitwamicaksane.
Kālinganiā, ikāng ngujar tan yogyā idhepen de sang wicaksana, tan yogyā ungganing ngasewita.
Weda ngaraniā, atukar padhania ratu.
Bahuwakya ngaraniā, ratu kakwehan ujar.
Wacana punah-punah ngaraniā, ratu tan pasti ujar, jnyana gamya…
23b. ngaraniā, ratu kakwehan karep, kaduk wiweka ikā tatan ulaha sang ratu, dosa nirā mangkanā , ikāng wadwā kepwan budinirā, apan awdi iwehning budi sang parabhu, tan hanakna tinuting mantri nirā, salah sinewakyanirā, tan kna ginegwan sawuwusirā, sang ratu yang mangkanā kangelan kahulā nirā ling Sanghyang Ngaji.
23. Ratu akras mapanas, sing gawe, tan paweh danā, ring sang panditā.
Tyajet swami namatyugwam, atyugrat swaminantyajet, krepa nada wisesājnyah, awisesātrakaghnaka.
Kālinganiā, ikāng bhretya matinggal ratunia, yan hanā ratu makras mapanasing gawe, byakta sirā tininggal dening wadwā nirā, leheng ikāng ratu makras swapada ratu makumed, tur para dhanda, yan hanā ratu mangkanā tininggaling kahu…
24a. la nirā, ya leheng ikāng ratu makumed para dhanda, swapa diratu amisesa ngaranirā manyarub, tan hanā sor, tan hanā luhur, yan ninggwang kulina janmā sinoranken, yan hanā wangadah jati linuhuraken, yekā nyarub ngaraniā, yan hanā ratu mangkanā tininggal sirā dening kulina janmā, tathapi nian leheng ngikang ratwa nyarub, swapa kretagna ngaraniā edan tan pgat ananewek, tan pgat analyani, amrang wwang tan pakana, angantung wang tan pakarana, angobor-oboring wwang tan padosah salwiring ngulah kretagna linakwaken yan hanā ratu mangkanā antyanta gilaning wadwā mulat, atakut amrem kawes kagirin-girin, kadyangganing masewita ulat arunga, mahaning tanda mantra ni, …
24b. kemangan kanolah, ndan atinia kuantar maras, mangkanā ling Sanghyang Aji.
Na yajnadanāh na tapo gnihotre, na brahmacaryya dasastya wakyah, na sarwwā weda dhyayane bratsca, prapti phalalamyah twadapiwakasya.
Kālinganiā, mapate hetunia, katkan wibawa, ikāng ratu mangkanā , tan ilang tumuli kawirya nirā, agong panmunia laba, apan tan manghanaken yajnya, tan paweh danā ring sang panditā, tan hanā tapā nia, tan pangahaken gnihotra, tan brahmacarya, tan satya ring ngujarnia, tan angawruhing swadodhyana, tan pabrata, tan asihing sang brahmāna, rěsi sewasogatā, tathapi praptang phala, ageng wiryanikā tan tan kanan surud, kunang hetuning prapti phala, gengning tapā brata …
25a. nia nguni, sangkania mungguh laba tan surud, hanā pweka huwus enti phalaning tapā brataniā nguni, mangke taninget ring margining labe, tan manganaken yajnya, tan maweh danā ring sang panditā, yamatayan paratra, mangjanmā ta ya ring hinajanmā, tar pahingan kingkingning janmānia, lewih lewih panmunia duka, pilih-pilih kamalan, salwiring pagawenia haladun ratu katmu, ri panjanmānia mangke, matangyan sang wibhuh aywā ta prayatna, atutura juga sireng dharmā rahāyu, maran takmu muwah wirya nirā, yekā iweh dadi wwang, kadyangganing wwang tani masawah-sawah, tan pahingan labanikā molih pari, dadi kang tahun malih tan pasawah-sawah, ya ta nihan padhania, ikāng sarirangkenang sawah, ikāng kulā yekā pepawinihan, yan ikāng sawah beratan gina …
25b. we, hanā karikā tumuwuh parinia muwah, mangkanā rehnia kewala ikāng sawah katuwuhan suket kayu-kayu, mapa ta sinengguh suket, pasamuhaning indriya tumuwuh, mape tang sinengguh kayu-kayu, gongning lobha, mohā, madā, mana, matsarya, ingsa, yekā sad warga ngaraniā.
Lobhā, ngaraniā, maharep drewyāning len.
Mohā ngaraniā, barangamteng twasnia, mawere dening kasugihan.
Manā ngaraniā, tan hanā kagenganing sāmā-sāmā angletaknawak.
Matsarya ngaraniā, asengiting samā janmā.
Ingsaka ngaraniā, amati-mati keting janmā papa dening sad ripu, apituwi ikāng janmā kasyasih, yan kagengan sad ripu tan sipi denian tan kawes, amangguh papa, tan ucapenikang tiryak, mangkin kadurus, ling Sanghyang Ngaji.
25. Istri halā …
26a. ambek ring laki, mwah candela, janmā, paksi.
Awalātuccalā pungsi, awiwekāska bhumikā, araksanten prayatnebhā, mantra gatwāpiduh ratah.
Kālinganiā, ikāng stri yan halebeknia, yogyā tininggalakna, mangkanā teka sang prabhū, yan halā budhi nirā, kadyambeking rare angwan, tininggalakna ikā dening mantra nirā mangkanā swabhawaning kang stri, yan halā maryana nikā tan raksānen, lunganana rehnia, awya tan mākilaksanang prayatnā, dohanā, ling Sanghyang Ngaji.
Surasut krimidahascā, pranagnuh kumbākarakah, dhātu dagdadasca pancetta, candalāh parikirtitah.
Kālinganiā, ikāng siněnggah candelā ring lokā, lima kwehnia ndy ta, surasut, ngaraniā, wwang ngā…
25b. tuwakan.
Krimidagda ngaraniā, wwāng amalanten.
Pranaghna ngaraniā, wwang anjagal.
Kumbaka ngaraniā, wang andyun.
Dhatudagdā ngaraniā, mwang ngamande mās.
Ikā ta limā inajaraken candalā, tan yogyā paranana umahnia dening wwang menak, yawat ta candalāning, ling Sanghyang Ngaji.
Kaksinangkakak candalām, mregha candalā gardhabah, nara nangkopa candalāh, sarwwā candalā durjjanām.
Kālinganiā, ring paksi candalā, tan hanā kadi gagak, ring mrega candalā, tan hanā kadi burwan gadarbha, yan ring wwang candalā, tan hanā kadi srengen, kunang ikāng wwang durjanā, sakwehning candalā, alah dening durjanā, lwihing candalā ikā , apan angrusak sāmā-sāmā nia janmā kaharepnikā ling Sanghyang Ngaji.
26. Wwang …
27a. makasihan ring nicacandalā, tan luput ring dosa, atat. Gawaksanamnah girikasranopi, anantu raja pranatam sranomi pretyaksametat bhawatah pradhresti, sangsarghajadosanggunam bawentu.
Kālinganiā, yan hanā wwang masang sarga lawan mwang nicha niyata nikā katularan budi durjanā, mangkanā yan sangsarga lawan ikāng wwang sadhu, katularan budi saduh, dhrestopamania, kadyyangganing kang atat rwang siki, mangaran sigawaksa, mwang si girika, ikāng sasiki, inalaping tuwa buru, iningu nika.
Ikang sasiki, inalap de sang panditā, kadacit hanā sirā ratu maburu-buru kasasar ta sirā prihawak, kawawa mare umahing tuha buru, kahananikang atat si Girika, mojar tekang atat, ring sang prabhū, ling nia …
27b. ndah mahamah siwaka phalaniā, mangkanā huwusnia, karengo de sang prabhū, alayu ta sirā rumngā uwusning atat-atat, si Girika, ri wkasan ta sirā, kawowa mareng patapā n sang panditā, ri kahananikang atat si Gawaksa, mojar ta ya duh bhagya ta kita sang prabhū, ascarya ta manah nirā, rumengwaken ujaring ngatat, ri wkasan ta sang prabhū, matakwan ring sang panditā, yan kawawa dening sangsarga nika, sang sadhu janā, ta …
28a. ywa sirā tan papilihi sangsarga nirā, ikāng sayogyāmuhu hanā guna ri sirā, awya sangsarga lawan ikāng durjanā apanna mawa mareng kawah, ling Sanghyang Ngaji.
Dosasyasya gunosyaste, nirdose dewā jayate, karddamat iwa padmasya kale dosasya kantake.
Kālinganiā, ikāng dadi wwang ngaraniā, tan hanā luputa ring dosa, yawat ikāng wwang inalema guna dening lokā, hina ikā calania, dening phadania wwang, yadyan sugiha, pinawruhania mangaji, pita lituhāyunia, rūpa wan, yayanikā cinalan dening padhania janmā, sangksepania, tan hanā juga manulus, tan pacala, kadyangganikang kembang padma inucap pawitra tmenika, hara aparanta yan cinalan ageta lingning lokā …
28b. 27. Bwat hanacala rumaketing wwang kabeh, mwang warah-warah ring anak.
Lalana Putrā.
Amojam kantadham sahima hima girih candanās sarrpa justah surryya tiksna sasangkah sasamā linatenuh sagarah tikta towisnu gopah surendrah capalata ragatih sangkarah nilakantha, etesarwwā swadosah kitabhumi jane dosawan tambawanti. Kālinganiā, tan hanā juga, tan pacala, purwanikang sabda, inucapaken, jungjungā rwi calanika, ikāng gunung ngatis dening hima calanika, ikāng kayu candanā, mesi ula kuwungnia calanika, sanghyang wulan matalutuh ungkuk, calanika. ikāng sagara pahit banyunia, calanika.
Ikang sagara pahit banyunia, calanika.
Sanghyang Aditya mapanas tejā nirā, pinakā calanika, bhatāra ..
29a. Wisnu angon lembu calanika, Sanghyang Indra capala dahat, cala nika.
Bhatāra Sangkara, ahireng gulunirā dening wisa kalakutacalanirā. Sangksepania, tan hanā tan pacala ngaranikā sanistania hyang dewā tuwi hanā cala rumaketing sirā, kimuta sampun karuhun ikāng janmā wwang, tan hanā wastu tan pancala, anghing makdik lawan akweh, prabhedania, kunang kadeyakna de sang sadujanā kabeh, prihen ikāng dosa makdik, ling Sanghyang Nghaji.
Rajawat pancawarsesu, dasawarsesu dasawat, mitrawat sodasa warse, ityate putrā sasanam.
Kālinganiā, dening nganibakna warah-warah ring anak tuwuh nia yan limang tahun, kadi dening ngangiring anak sang prabhū dening nganibani warah i riya, matuhwa pwa ya ikāng swaputrā…
29b. katkaning sadasa tahun, tuwuhnia, irikā ta yan warah hulun dening nganibaken warah iriya, kunang ya tuhwa ikāng anak katkan ring nembelas tahun tuwuhnia, ikā tan yank adi dening ngamarah-marahing mitra dening nganibaken warah-warah iriya, mangkanā kramaning amarah-marah putrā, ling Sanghyang Nghaji.
Lelana abah aho mosah, tancanad batawo gunah, tasmat putresu sisyesu, tadanānantu lalanam.
Kālinganiā, ikāng putrā yan lalana, tuhu nikā yan piniyeran, tan urung mamanguh dosa, kunang ikāng putrā yan pinidanā, tuhu nikā yan sinakitaning warah-warah, tan urung ikā mamangguh guna, matangyan ikāng putrā mwang sisya tadanānika, maranageng pwa gunania, awya wineh lalana, ling Sanghyang Ngaji.
27….
30a. Kapgataning utang, kawehaning kadya, amah sukāning sasirā. Paropihita wanwandu rasya itah sarah, aniatode atowyadih itam arabyamosadhem.
Kālinganiā, ikāng wwang ngapituwi, yan marah-marah sukāning sarira, yekā kadang ngaraniā, ikāng kadang ngapituwi yan hanawe sukāning sarira, nityasa manglarani, yekā wan glen ngaraniā, hanataniadi munggwing ngawak, aharep ta ya mangaranga, yekā satru ngaraniā, kunang ikāng hosadha maweh sukā mamarasakning nghawak, umunggwing alas apituwi, tathapinia winulatan pinet inulik, siapa tinon ta mangkanā , nihan ikā sang sugriwa, kalara nikā dening sanakira, makangaran Bali, kunang ikā sang Rama, Laksamā na, wwang len apituwi sirā, …
30b. tathapinian pinet nikā sirā, ri tengah nikang alas, pinako sadhaning lara sang sugriwa, mangkanā padhaning sanak duwarga, yan ahyun amatyana ring ngawak, mawak satru, ngaraniā, wang lian tuwi yan manguriping sarira, prasida kadang sanak ngaraniā, ling Sanghyang Ngaji.
Kaniadhane renasceta, dharmmadhane dhanarjjane, satru widyagni rogesu, kalaksya panakarilet.
Kalingnia, ikāng tan yogyā suwenana, kawehaning kania kapgataning utang, pawehaning dharmā, kawetaning mas, kailanganing satru, kapetaning widya, kapademaning apuy, kawara saning roga, ikā tatan kalaksepa, kagaweyania kabeh ling Sanghyang Ngaji.
28. Anak suputrā pinakā dharmā, stri pinakā rabi.
Sarwwādiri pakocandrah, prabhate rapini patah…
31a. trekokyadhipako dharmmah, saputrā kulādipakah.
Kālinganiā, yaning wngi sanghyang Candra sirā pinakā dharmār, yainng rahina, sanghyang rawi pinakā dhamar, yan ring lokā, Sanghyang lokā, Sanghyang Dharmā pinakā dhamar, kunang yan ring kulā, ikāng anak suputrā pinakā dhamar ling Sanghyang Ngaji Eko urasamut parnah, ekaksaksatraka dwitah, na bhawanti samā carah, yathawadarakankakah.
Kālinganiā, ikāng anak ngaraniā, yadyan pareng mtu sangkeng garbhawasa tuwi, tunggala ngaranika, de sang bapa muwang ibu, padha ta sodhara kabeh, padha dinania mwang naksastrani antuk mtu, tathapinia ta padha buddhinikā salah siki, kadyangganing rwi sawit, hanā bener, hanā wilut, ya ta padaning budinikang wwang pinakanak, ling Sanghyang Aji …
31b. Naryya bhunggapasasea, putro nehasamā n witah, trěsnā pawaka dagdena, tyasaheta mahonadhih.
Kālinganiā, ikāng stri pinakā rabi, yan ahalā ambeknia ya pawakan nagapaso mahileti sarira, umungwing nggulu, tinuting sihning maputrā, kunang ikāng trěsnā gumsenging awak, yekā wisa, kealya tyaga, ling Sanghyang Ngaji.
Wreddadhana witistrica, wirypAtyantā karttaka, sidaridra pasampanah, trayah sewyah wicaksaneh.
Kālinganiā, ikāng wwang narabhi, yan winalap huwustya matuwa wayahnia, yan sugih mas, alapenika, m wah yan halā rūpa nya, antyanta ring prajnyan, alapenika, mwah yan mosel hana, pinenuhan dening ngayu rūpa nya, alapenika, iko tan katlu, siwinen ikā de sang wica ..
32a. ksana, ling Sanghyang Ngaji.
29. Bangsa luwih, kurang widagha, istri susrusa.
Durjanā sakti.
Dhana inkopi kulāja, dewā inopiwa dwijah, bhretya inonrepo loke, brahmane na capipute. Kālinganiā, ikāng wwang yan aluhur kulānia, ndan ikā kasyasih, yogyā katwangana, apan ageng kawonganika, yadnyān hanā ring sanghyang Weda sirā, tathapinian sireki yogyā katwangana dening janmā, mangkanā ta sirā sirā sang ratu yadyan hinala wadwā nirā, akdik katah bala kosawaha nirā, yogyā sirā katwangā ring lokā, apituwi yan sirā ratu pinuji de sang brahmāna, sewasogatā, katwanga, ling Sanghyang Ngaji.
Ingsobalam akaryyaman, ksamā ngguna wahirbalam, rajnyidhandawedheh….
32b. balam, susrusehi balam strinam.
Kālinganiā, ikāng durjanā pinakā saktinia, amatyani ring padhania janmā, kunang sang wwang ageng gunania, kopasamā n pinakā sakti nirā, asih ring sāmā-sāmā nirā manusā yadnyā ning satwa tuwi, kinawlasan de nirā, yan hanā larania mangkanā sirā sang ratu, dhanda Widhi pinakā sakti nirā ikāng andosani sangkeng agama sastra, kunang ikā saktinia, yaning istri kasusra yania satya malaki, anut sabudining swami, ikā pinakā saktinia, ling Sanghyang Ngaji.
Urage piwinsamdantem, cite murrka wisomatah, ahite wandanā wisam, na strisu kutilagatih.
Kālinganiā, ikāng ngula ring untatnia mwang ring untunia, unggwaning wisanika, mangkanā ikāng durjanā muka, ring citania unggwaning wisania …
33a. kunang ikāng wwang tan rowanging enak, amatyani pinakā wisyanika, mwah iki stri canggih ring lakinia unggwaning wisanika, ling Sanghyang Ngaji.
30. Wwang widagda śastrā hala, wang daridra mawisya hanā sangsayanen. Hanabhaye wisancastra, ajirnne bhojanām wisan, daridrasya wisyanggotih, wredasya taruni wisam.
Kālinganiā, ikāng wwang ngabhyasa sastra, yan tan arep-arepen, dadi wisa ya mangkanā , kunang ikāng wwang daridra asingid ucap de nirā pinakā wisya, apan wuwusing janmā kasyasih, dinalih arep dening sugih ling Sanghyang Ngaji. Apadhāyu warangkania, yuwatica rajaswala, kanjapayodarakania, pramadhanca atah smare.
Kālinganiā, ikāng stri anwan, turungana rawating madanā i riya.
33b. yekā kania ngaraniā, hanā pwekāng stri kaptek susunia kunang ikāng stri wahu rajaswala, yuwati ngaraniā, hanā pwekāng stri kaptek susunia, turung ikā sinanggama, yekā kanta ngaraniā, muwah ikāng stri, huwus kasimbating hru sang hyang smara, wahu-wahu mari kasatan panglening senjata yekā premade ngaranika, ling sanghyang Ngaji.
Widya sahasra gunita parisangkaniah, adyapinenca nrepapti parisangkaniah, aswa piwekadhatitah parisangkaniah.
Kālinganiā, ikāng wwang manages padartha nikang slokā, aywā mangucap tlas wirasa nirā sanghyang widya, adyapi gunitanen ping sewukna, rasaning sastra, tathapinia yogyā sangsayanen jagahana nirā sanghyang Ngaji muwah-muwah tan gagampangin de sang mahyun wruheng paneges…
34a. mangkanā ikāng sang ratu, pira sangkepa nirā ring pasamuhaning bala, lawan mantri nirā, tathapinia yogyā sangsayanen ikā dening satru nirā, tan gagampangen dening satru lumaganen ring sirā, mangkanā ikāng stri pinakā barya, sadyapi hanā riki sapwan tuwi, sedengnia kinasihaning lakinia, tathapi yogyā sangsayanen dening wiluting budinia, tan gagampenganinambeknia, mangkanā ikāng kuda, pira kari dresaning pangrapnia, tathapi yogyā sangsayanen dresning gatinia mangrep, tan gagampangan, ling Sanghyang AJi.
31. Sang Prabhūt geneping kasugihan, panditā tan wangde nmu halā hāyu.
Matrepti rajadhana sanggrahena, na sagara, trepti ratojalena, na panditāh trepti subha-subhana, na trepti caksur priya darsanena.
Kālinganiā, sirā sang …
34b. prabhū, pira kari kakwehaning kanaka rajata ratna wastra, bhūsanā, lawan artha sinimpenan de nirā, tathapi tan trepti manah nirā, mahyun muwuhana juga sirā ring sarwwā drewyā ndan santosa nirā de nika, mangkanā tekang sagara, yan sirā kwehaning banyu prapti manambehika, tathapi tan trepti ikā , dening banyu tumambeh ikāng jaladi, tan kataman kbek juga pratidina tka, mangkanā teka sang panditā, yan sirā kwehaning adisastragama katama de nirā, lawan sirā kwehaning karma subhasubha kapangguh de nirā, tathapi datengikā kabeh, tan trepti sirā dening gawe halā hāyu, mwah tan kbek juga wtengira, sumim pning ngaji kabeh, mangkanā tekang caksu indriya, yan sirā kwehaning tumkanana kahyuninka, tathapi tan trepti i …
35a. ka denika, manonasi sahananing manohara winulatan mahyun mangko rahāyu muwah-muwah, mangkanā ling Sanghyang Aji. Sastrantadapi wawasan prakasam, mudhanca santosametat dabah, sah kotmare kambah mkatoniateki, dijanā dipangkutamewa dhresthah.
Kālinganiā, antyanta padhaning nyana nirā sang panditā tekapihen ikāng ngadisastragama ri hati nirā mahaprabhawa, iwa sadhanania nihan, kadyangganing dhamar umunggwing kuwunging kumbha padhania, dumilah ring jro, tan katon ring heng, tathapinia niankatinghalan, hanamatra kukusnia wahu mijil panengrania, mangkanā teka sang wruhing sastra, hanā matra wijiling slokā nirān makara-kara katoning lok, yekā pangawruh ira yan apadhaning jro, kunang ikāng …
35b. wwang mudha, kadyangganing lunggahning lata, yan kapanasan, kumrut mungkered katrek, nda tan pasmi, kewala santosa, sangksepaning jnyana sang widwān kadi damar, takwanakna ring sang wruh ri kalinganing jyana wisesā, tmen-tmen ling Sanghyang Aji.
32. Kanadwā sabda ring lokā.
Kretta, tretta, kali, dwāpara.
Dwijati rabhiwakyanam, dewatana manugrahe, prabhūsca yogha yuktiman, satwaro wyanicarinah.
Kālinganiā, ikāng tan adwā sabda nirā ring lokā, sang brahmāna paripurna ring catur weda sirā tan linyok.
Muwah sang huwus manmu dewā nugraha, sirā tan linyok, muwah sang ratu yan wus prabhū cakrawarti, sirā tan linyok, mwah sang panditā yan sir atlas yukti gumaweyaken yogawisesā, kakawase niska …
36a. la jnana, sirā tan linyok, ikā tan kaphat nda tan kahanan linyok, ling Sanghyang Ngaji.
Tapā h param kretayuga, tratayam jnyanamityahuh, dwāparam, mityahu yajnyah, dhanamawa kaliyoge.
Kālinganiā nguni ulah ring kretayuga, ikāng wwang ngatapā brata sinangguh wisesā, mulya kinalewihakin samā ngka, kunang ring tretayuga, jnyana sinangguh lewih, jnyana ngaraniā, yoga, yekā winisesakening wwang samā ngka, mwang ikāng dwāpura kala, homa yajna wisesāknikang wwang, mapa taluwirnia yajnya, aswamedha yajnyadi, yekā sinangguh lewih, kunang kalaning kaliyuga, mas pira sekul, ulam sinangguh lewih dening wwang, matangnyan sirā sang sadhu, dhuhka sirā ri kalaning kaliyuga, a…
36b. pan sinakitan dening wwang durjanā, sangksepania, ikāng wwang durjanā dūstā pinakā wwang, ngawaki sanghara, apan magawe kailanganirā sang sadhu janā, matangyan sang hāyuning budi rahāyu, aywā sirā tumut anglarani ri sang sadumahapanditā, marapwan tan tumuta patakaning janmā ring kaliyuga, ndan tan sinangah pangawaking sanghara, apanikang wwang, pawaking sanghara ring kali sanghara, amukti mahapataka, tmahniaring kalaning kretayuga, tretayuga, duwaparayuga, yekā lawasnia dadi itipning kawah, apan dosania manglarani ri sang panditā, mamati sang panditā, hetunia, mamanggih papa, ikāng kapituganing yuga, yekā sinangguh cakrabhawa, tuhun sukā ri tkaning kaliyuga, kewala, apan pinakā pananghara bu…
37a. di sang panditā, pinakā pawaking pangharuhara rat, ginawe pananghara sarwwā rahāyu, gatinia tinuwuhaken ring kaliyuga, yekā sumirnaken sarwwā dharmā gawenia, ling Sanghyang Aji.
Pradhanām sakahopamam, purusah wrasabhopamah, isah sorati sangyuktah, jagat brahmita cakrawat.
Kālinganiā, ikā wyantining tiga yuga, maganti-ganti lawan kaliyuga, sang pradhanā sirā pangawaking sakata, sang purusa lumakuwaken budi halā hāyu, nimita sang purusa makawak wresabha, kinon de Bhatāra mangirinda sakata, amot pagawening janmā halā hāyu, Bhatāra Iswara sirā pinakā sareti, kinon de Bhatāra mamahulun, namicuta irikang sapi, awak sang purusa, ikāng catur yuga, kipingin pada …
37b. tipatanguler, twasning nginucap, nguni tatwanika, Sanghyang Surya Candra pinakā pamaceking kiping patang nguler, ikāng surya dwādasa candra, hetuning setahun rwa wlas hulan wilangnia, sangsiptani kiping papat, wilangnia, hetuning kiping rowlas kwehnia, ikāng bubungan kalih, rahina wngi tatwania, sanghyang dharhindan tattwa nirā, ikāng rajah tamah lawan dasendriya, lmah katuting kiping tatwania, mwang salwiring reged rumakting kiping, kuna yan reged dūstāmbek-kebeking kang wwang ring kretta treat dwāpara, yan tekaning kalayuga kala, tan tumurun muwah mangjanmā, irikā mulih maring purusa, tatwa, dadi dewa, manganti ring brahmapada, wisnupadha, iswarapadha, yan teka pwa ya kālā masaning kerta treat dwāpara …
38a. mulih ring predhana tatwa, matmahan tiryak, satwa mageng ngadmit, sarwwā kumilip, manganti ring sthawara janggama, kunang yan kapangan kenuning kerta treat dwāpara, ikāng sthawara janggama, dadi manusā, sarining kapangan kenum, anghing kadyangganing jun, wawadahinggu, tan ilang gandania hetuning yuga sangsaya lungsur, kerta yuga, matmah treat, matuah dwāpara, mwah matmah kali, hetuning tan kawaseng tapā , magawe jnyana, tan kaweseng jnyana, magawe yajnya, magawe pūniādhana, maweh mas pirak, skul ulam, yekā wyaktiniangsangsaya, mingsor, ling Sanghyang Agama.
33. Danā, swabudining mausya ring kaliyuga, wruh maśastrā kalingsanghara.
Hana danāngkanistasca, dhana dhananca madhyamam, uta…
38b. mangkania danānca, widhya dhana manamtakam.
Ikang ngawe skul, kanistā danā ngaraniā, ikāng wwang ngā dhana mas manik, madhya madhana ngaraniā, mwah ikāng ngaweh kania, utama dhana ngaraniā, muwah ikāng wwang ngaweh aji amarahing dharmā adi kastragama, manuduh ikāng hala-hāyu ninghulah, anantā dhana ngaraniā, tan pahingan phalaniā ling Sanghyang Agama.
Ekaksara pradatawyam, dattawyam manumaniate, swanayonih prasutanam, candalāmapi jayate.
Kālinganiā, swabudining janmā mausya ring kaliyuga yan hanā sang wruh mangaji sastragama, tinakwanaken pakekes nikang sastra, katandruhniaksara salah tunggal, mwang ling aksara bisa ta ya wkasan, kunang ngujarnia, tan sapanditā ringanu sangkaning nghu …
39a. lun, wruh ring ngagama sastra, aku wruh dawak, mangkanā mbek ning janmā ring kaliyuga, yan hanā wwang mangkanā , huwus ta ya wareg amukti karmaphala, karmaphalā ngaranika, phalaning ngagawe halā hāyu, pjah ta ya wwang mangkanā wekasan mulih ring swana yoni, swanayoni ngaraniā, mangjanmā ring cambra, mangjanmā ring candalā, mapa ta budi nikang candela, nihan wretining janmā candela, tumuwuh ring kaliyuga, hanā wwang tan padosa, angdalih dosa hala, ring sang sadhujanā, anglarani sang sadhu, aneya-neya ring sang panditā, amati-mati wiku, amaling, angrancab, anumpu, amungpang, angrampas, ambegal, angamuk, ambahud anggris, angupas, angracun, anlah, andesti, amemendem, a, …
39b. misunaken aweh ujar capala parusya, awahiri ring wwang sugih, irsya ring wwang manmu bagya, malulut ring drewening para, ahewa ring kasyasih, sampe ring tapā brata, awalepa ring dharmā yukti, anglem mangulah asta dūstā, asta corah, mwang saddhatatayi, amatyani lembu, amatyani brahmāna, bhujangga rěsi sewasogatā, mamatyani guru, mamatyani wwang ngā tuwa, mangrubuhaken dangkahyangan, amet dewedrewyā, mangalap guru, mangalap sisya, walakyarabi samā nia lanang, marabi samā nia wadon, hanā malap ibunia, hanā malap anaknya, hanā malap ipenia, tan paratu, tan pawiku, tan pakabuyut, tan pasanggar, yekā ulaning kalingara, tan hanā sor, tan hanā ruhur, kunang ikāng rat, trang-trang bhyo…
40a. ma, lebumlak, tahun wurung, ilan prang mangenake desa, lara ning wwang tanibalā, sima, kalagyan dharmā, rusaking negara, gringurem, muris, gigil amewih, muah edan kawarangan pambekaning janmā tan atuturing tuwan, tan panolih ram arena, muwang kadang sanak, paling, angling, mangkanā swabhawaning bunining wwang ring kalisanghara, kunang ulaha sang mataki taki dharmā rahāyu, aywā sirā milu kaluluting pracara nikang dūstā citaning kaliyuga, marapwan tan tumibeng kawah, ling sanghyang Ngaji.
34. Papa brunaha, Gowanda, atipataka, kaliyuga sanghara. Brunaha purusaghnasca, kadyasoro grayajatah, ajnyatah sambat sarikah, patakah parikirtitah.
Kalingnia, brunaha ngaraniā, wwang ngama ..
40b. tyani rare jro weteng.
Purusaghna ngaraniā, wwang ngamatyani sang purusa, rwa lwir sang purusa, ndya ta, yan hanā wwang wirya sugih wisesā ring desa nirā, yekā purusadhanawam, ngaranirā, mwah yan hanā wwang bahusastra, tan hanā kapunggungingireng ngaji yekā purusa sastrawan, ngaranirā.
Kaniacora ngaraniā, wwang ngamalik kania larangan.
Ugrajaya ngaraniā, wwang alakya rabi nglumapti kaka.
Tan manut kramaning ngakaka, ari.
Ajnyata sambat sari kangaraniā, wwang ngasawah tan samā sa ning ngasawah.
Yan hanā wwang mangkanā kramania, tiba ring kawah.
Dadi itipning nirāyalokā, ling sanghyang Aji.
Gowandam yuwatiwandam, wala wreddasaca pandyate, aghara dahicatatha, upapathaka mucyate.
Kālinganiā, u…
41a. lah ning wwang ring kaliyuga, Gowanda ngaraniā, wwang amatyani lembu.
Yuwatiwanda ngaraniā, wwang ngamatyani wong wadon.
Walawanda ngaraniā, wwang mamatyani rare durung wruhing idhedp.
Wreddawanda ngaraniā, wwang namatya wwang tuhu wus atuwa, tumakul.
Agaradahi ngaraniā, wwang angrancab andukeni, yekā upapataka ngaraniā.
Yan hanā wwang samā ngkanā ulahnia, tiba ring kawah, dadi itipning kawah maharorawya, ling Sanghyang Aji.
Brahmawandam surapanam, suwarnnastheyamewacca, kania wighnam guroh wandam, mahapataka mucyate.
Kālinganiā, ulah ning wwang ring kaliyuga, brahma wanca ngaraniā, amatyani sang brahmāna.
Surapana ngaraniā, akon anginuma sajeng ring sang bhujangga sewa sidanta.
Swarna ngara…
41b. nia, anyolong mas.
Kania wighna ngaraniā, mangrabini kania tapwan wenang sinanggama, teher agring, maka nguni yan mati.
Guruwanda ngaraniā, amatyani guru, yekā mahapataka ngaraniā yan hanā wwang mangkanā , tiba ring kawah, dadi itipning rorawapada, ling Sanghyang Aji.
Swamputri bajatelastu, bajatelastu mataram, yascat grehnatitalinggam, iti pawaka mucyate.
Kālinganiā, swamputri bhajante ngaraniā, wwang arabi anaknya MAtara bajate ngaraniā, wang arabi ibunia.
Lingga grehna ngaraniā, wang anaha sahandodelingga.
Arca, kabuyutan, angrusak umahning dewā yang, mwang sakaluwiring angrusak lingga, arca, tinugel-tinugelnia, yekā lingga ghrehna ngaraniā, mangkanā pambeking janmā wwang ring kaliyuga, hetunia tan samā la …
42a. wan wwang ring kerta, treat, dwāpara, pambekania, yan hanā wwang manuting pracaranining janmā ring kaliyuga, antyanta ring kuwaka budi, maka nguni lingga ghrehna, yekā tiba ring kawah, dadi itipning maharorawapada, inajaraken atipataka, ling Sanghyang Aji.
35. Dumadi manusā, ring kaliyuga, kadyangganing tunjung. Utpalasya rawindasya, matsasya kumudasyaca, eka yonih prasutanom, tesam ganda pretak pratak.
Kālinganiā, utpala ngaraniā tunjung biru, arawinda ngaraniā, tarate.
Kumudha ngaraniā, tunjung pingel, tunjung bang, tunjung sindura.
Matuya ngaraniā, iwak lowah, pada ikā sakeng banyu, kawijilanika, tathapinia, tan sagandania, bheda juga ring satunggal satu…
42b. Nggal, mangka tikang dumadi janmā, yan tumuwuh ring kaliyuga.
Awya makabudi ring pambekaning wwang ring kaliyuga, anlatata sirā makambekan duhkadi budining wang ring kretayuga ring treat, dwāpara, marapwan umulih dewata muwah, apaning wwang dumadi manusā, dadining dewata nguni, kurang yoga ya ta mangdadi manusā, doning mangkanā salah kālinganiā, huwusning dadi manusya, akreti, kinkinen margining tan dadi tiryak, ikāng janmā ngaraniā, durgama temen , wastania, yan anuting ambek hala, nihan kapratyaksa nika, tontonen ikāng satwa lawan manusā, tan adoh prawretinia, patitah Bhatāra , prabhedania, ikāng satwa tan wruh ring ajnyana wisesā, kuning ikāng wwang kinahananing jnyana wisesā, ikā tatan bheda…
43a. de Bhatāra maweh urip, apaning satwa tiryak, dadining janmā tan areping dharmā rahāyu, nguni, matangniān tan hanaka dadi Sanghyang Dharmā, pinakā ambaling dewata muwah kunang ikā yan tan bhagyaning ngawak, maluyikā manusā, akreti muwah, pilih-pilih prabheda lawan ikāng janmā kasyasih, mapata phalā Sanghyang Dharmā kinawruhan, yan tumuwuh malih rwa pakolihnia, wiryawan, mapa sadhana sang wiryawan, humuluy-rikang kadwātan, dhana dhama pinakā hawanirā, mapa pakolihnia sang sastrawan, phalā nirā kihananing sastra, tapā brata pinakā sadhana, lawan sirā malawas ring sarwwā tatwa, lwirning upti, sthiti, pralina, yekā bhuwana tatwa, kinaweruhanika, kati …
43b. ga de sang sastrawan, engetakna ling Sanghyang Aji.
36. Mas bhūsanā, danā pūniā, bungahing mas sinepah.
Dhanam wibhūsanām lokā, mukasya wimalam dhama, dhanam suwarggāsya sopanam, dhanam durggati maranam.
Kālinganiā, ikāng mas pinakā drewyāning sugih, kinarya bhūsanā, donia ring lokā, muwah ikāng mas, akarya bungahing wadanā phalaniā, kunang yan pinakā sadhahaning swargā sopana, dhanakna ring sang brahmāna weda paraga, mwah ring sang panditā, adulurana suia cita, rahāyuning budi, yapwan ikāng mas tan linwang maring dharmā, tan hanā mas tumutapā ratra ring sumimpen irika, pilih-pilih ikāng mas pinakā hawaning kapatin, pilih-pilih marghaning kalebu ring ka …
44a. wah, yan salah dening maningkah, yekā hetu sang panditā tan arep sirā unggwaning mas, kewala sanghyang pinakā mas mahikira, lana sinempening hati, adyati tkaning kapati nirā, ling sanghyang Ngaji.
Dagdang dagdang puranapi punah kancanangkanti, ghresta ghrestom punarapi punah candanā carugandam, cinang-cinang punarapi punah iksu tanda sakanda, bhawantopi prakerti wikreti jayate kotamani.
Kalingnia, ikāng mas ngaraniā, inaluban ta ya muwah-muwah ri wkasan suteja warnnania, makarya arsaning tumon, palania mangkanā ikāng candanā, cinacal-cacal linwang muwah, tkeng daleming twasnia, ri wkasan sangsaya ring atisaya wanginia makarya arasning mangambung phalaniā, nihan ikāng tbu, tinugel ta…
44b. ya sakanda-sakanda, saking tungtungnia, ri wkasan ta ya rinasa-rasa ya pinangan sarasaning manisnia, ndi ta ya mangrasani ngamangan, kālinganiā, sang tumoning rūpa warna rahāyu, masajining warna, ndi ta wkasing panon sang panon, mangkanā ikāng candanā, mawangi inambung de nikang ganda, ndi taw kas ikāng ganda mwang ngikang ngangambung, lawan ikāng manisning tebu, rinasaning jiwa manisnia, ndi teka wekasing rasa, kālinganiā, rūpa , ganda, rasa, reh yekā mulaning janmā tumuwuh, yekā prakerti, lawan wikreti, mareng prekreti, dadi nirā, ikāng aksara, na, ta, sangkan tkania, ikāng aksara, ra, langgeng hanania ring rat, sangksepania, ikā na, amor ring ra, hetu nirā tumuwuh, hetuning rat, tmahan pati, yekā i …
45a. ngetakna tkania, lawan ulihnia, ling sang wruh.
Ikang mtu, kalawan lungha, tan hanā kotamania, matangyan, mangke tangabyasanen, prih-prih lungha, aywā tke ling Sanghyang Ngaji.
37. Kataman sukā duhka, tapā brata.
Sukosyanantara sukām, cakrawat magatah sarwe, tathat stahwara janggamam.
Kalingnia, ikāng rat ngaranika, tan hanā tan katamanana sukā duhka, ikāng sukā lawan duhka, tan pakahletan, jatinia, tan apilih unggwania, ring sugih tuwi, tan ucapan ikāng kasihan, huwus karuhun ikāng jagat kabeh, sahananing sthawara janggama, tan hanā kaliwatan, hetuning tan hanā tapā brata, yoga Samā dhi, pūniādhana, dharmā, mamrih kdhika…
45b. ning dhuhka, nimitaning sang wruh ring dharmā, tan arep aweha duhka ring sang masameng tumuwuh, prih nirālitaning duhka nirā ring janmāntara muwah, apan kramaning jagat kabeh, weweh-wiwehan, ahutang, anahur, apihutang, sinawur amalat, karaning sang wruh ring dharmā, tan arep amalat drewyāning len, mangkanā ila-ilania, akinkinem anginakne budi ning sāmā-sāmā tumuwuh, aywā weh laraning hatining len ling Sanghyang Ngaji.
Atithicapawadisca, dwāwate mamandegaweh, apawandi aretya panghatithi sargga gaminah.
Kālinganiā, atithi ngaraniā, wwang kasyasih sasangkania, sambramanening skul iwak, sakawasa, awya ta makadon pamalesanwa, pa …
46a. lania ri tkaning kapatih, ikāng dharmā nanuntun maring swargā, yekā puja titi ngaraniā.
Apawandi ngaranika, aywā mandalih, dalih ring nora, aywā mangucaping hala, yan tan tuhuning nghalah salwiraning andalih ring ngahala, tatan tuten ikā , kahila-hilaning ngapawanda, anganteni sapapa patakaning dinalih, mwang nginucaping nghala, yekā apawadhi ngaraniā tmen, ling Sanghyang Dharmā.
Slokāntara.
Tlas sinurat ring rahina, su, u, wara Warigadyan, tithi, tang, ping, 9, sasih, karo, rah, 1, tenggek, 1, Isaka, 1911 warsaning lokā.
Kasurat antuk Ida Bagus Madhe Jlantik, ring griya Kacicang Amlapura, Karangasem, Bali.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s